Polityka Prywatności

Polityka Prywatności www.zaglesloneczne.eu 

Polityka Prywatności Zaglesloneczne.eu („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania, ochrony gromadzonych danych osobowych osób (zwanych dalej: „użytkownikami”) odwiedzających strony internetowe sklepu internetowego, prowadzonego w domenie zaglesloneczne.eu („Sklep internetowy”), korzystających (w tym reprezentujących podmioty korzystające) z usług świadczonych przez Administratora, a także zasady stosowania plików cookie przez Administratora na potrzeby Sklepu internetowego. 

Administrator danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Barbara Paprzycka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „shade4you sp. z o. o. | Ul. Szczawnicka 1 | 60-471 Poznań | NIP: 7812015076 | REGON: 387549460 |KRS: 0001095255| zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | Kapitał zakładowy: 5 001 000,00 w pełni opłacony. | Grupa Kapitałowa Labo Print S.A.
   („Administrator”).
  2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na wskazany w uprzednim punkcie adres, przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) na adres: biuro@zaglesloneczne.pl, a także za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej https://zaglesloneczne.eu/pl/contact.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w celu:

 1. realizacji umowy o świadczenie usług zawieranej na warunkach określonych Regulaminem Sklepu internetowego Zaglesloneczne.eu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów rachunkowych i podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami rachunkowymi lub podatkowymi);
 3. świadczenia usługi newsletter na warunkach określonych Regulaminem Sklepu internetowego Zaglesloneczne.eu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. przekazywania informacji w odpowiedzi na zadawane pytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. realizacji uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. realizacji uzasadnionego interesu Administratora w zakresie marketingu towarów lub usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są gromadzone.
 2. Podanie danych Administratorowi jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania może być niemożność skorzystania z usługi, w tym zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną na warunkach określonych Regulaminem Sklepu internetowego Zaglesloeczne.eu.
  1. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do osoby, której dane dotyczą.
  2. Jeżeli użytkownik przekazuje Administratorowi dane osób trzecich do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług Administratora, to powinien posiadać do tego stosowne uprawnienia, na przykład stosowną zgodę osoby trzeciej.
  3. Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływającej na użytkowników. Przetwarzanie to może mieć wpływ na dobór wyświetlanych reklam, czy dobór oferowanych produktów, usług, promocji, rabatów. Użytkownik może otrzymywać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej lub internetowej.
  4. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji wywołującej skutki prawne wobec użytkownika lub w podobny sposób istotnie wpływającej na niego.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych;
  2. sprostowania swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  4. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  5. przenoszenia swoich danych osobowych;
  6. cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę użytkownika, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w punkcie poprzedzającym, może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora tj. biuro@zaglesloneczne.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) osoby, korzystającej z takiego uprawnienia.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa.

 

Odbiorcy danych osobowych

  1. Dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym odbiorcom, z którymi Administrator pozostaje we współpracy, takim jak:
   1. dostawcy usług administracyjnych (np. usługi księgowe, pomoc prawna);
   2. dostawcy usług technicznych (celem utrzymywania lub rozwoju systemów informatycznych);
   3. dostawcy usług marketingowych;
   4. firmy windykacyjne.
  2. Przekazanie, jak i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z instrukcjami Administratora, zasadami ochrony prywatności oraz wszelkimi innymi stosownymi środkami ochrony poufności i bezpieczeństwa.
  3. Dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązującego prawa, w tym właściwym organom państwowym, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.
  4. Dostawcy usług mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), uznanych za kraje spełniające adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektórzy spośród dostawców np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. Przekazywanie do innych odbiorców w krajach trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie standardowych klauzul umownych, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej lub na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

 

Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), także przez czas potrzebny do zachowania zgodności z przepisami prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych oferowanych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub zmiany zakresu przez osobę, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby świadczonej usługi newsletter będą przetwarzane do czasu rezygnacji z usługi.
 4. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody, będą one przechowywane do czasu jej odwołania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 

Pliki cookie

 1. Administrator stosuje pliki cookie lub podobne technologie („pliki cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przeznaczone do korzystania z Sklepu internetowego i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeglądających strony internetowe Sklepu internetowego.
 2. Zbieranie danych przy pomocy plików cookie pozwala dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji użytkowników to jest osób przeglądających strony internetowe Sklepu internetowego jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Sklepu internetowego.
 3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji, a także danych wskazanych w przesłanym formularzu kontaktowym.
 4. Dane gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Administrator stosuje, co do zasady, dwa główne rodzaje plików cookie tj. cookie „sesyjne
  oraz „stałe”:
  1. cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika następujące rodzaje plików cookie.
 6. Administrator stosuje także ze względu na konieczność realizacji usług następujące pliki cookie:
  1. niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;
  2. wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Sklepu internetowego;
  3. funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  4. reklamowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Administrator stosuje również pliki cookie zewnętrznych dostawców:
  1. Google Analytics

Narzędzie Google Analytics, zapewniane są przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, służą do tworzenia analiz i raportów dotyczących użytkowania i działań na stronach internetowych. Informacje o aktywności użytkownika zbierane są również w celu poprawienia doświadczenia korzystania ze stron.

Google Analytics Warunki usługi: 

https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

Ogólny przegląd zasad bezpieczeństwa i prywatności Google Analytics: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en 

Polityka prywatności Google: 

https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy

W celu rezygnacji można kliknąć:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

 1. DoubleClick

Narzędzie zapewniane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, służące do wyświetlania reklamy odpowiedniej dla użytkowników, poprawienia raportów skuteczności kampanii lub unikania wyświetlania użytkownikom tych samych reklam więcej niż jeden raz.

Polityka prywatności Google: 

https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy;

 1. Facebook

Narzędzia marketingowe, zapewniane są przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, służą wyświetlaniu użytkownikom odpowiednich reklam, a także analizowaniu zachowania użytkownika w internecie na stronach, które mają piksel Facebooka lub wtyczkę społecznościową Facebooka.

Zasady gromadzenia danych:

https://www.facebook.com/about/privacy/

W celu rezygnacji z reklam Facebook można kliknąć: 

https://pl-pl.facebook.com/help/568137493302217

 1. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy stron Sklepu internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika stron Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek zewnętrznych z jednoczesną akceptacją plików cookie stosowanych bezpośrednio przez Administratora (opcja „blokuj ciasteczka witryn zewnętrznych podmiotów”).
 3. Korzystanie ze stron Sklepu internetowego, bez zmiany ustawień w zakresie plików cookie, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookie. Użytkownik zawsze może wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookie.
 4. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Sklepu internetowego. 

 

  ………………………………………………………………………………………………………………………..

Bezpieczeństwo transakcji

https://zaglesloneczne.eu/pl/i/Bezpieczenstwo-transakcji/12

Bezpieczeństwo transakcji

W trosce o bezpieczeństwo danych naszych Klientów dla naszego sklepu https://www.zaglesloneczne.eu/ wybraliśmy certyfikat SSL dostarczony przez firmę Home.pl

SSL jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych, przyjęto go jako standard szyfrowania na stronach WWW. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Intencją twórców SSL było zaprojektowanie protokołu uniwersalnego, tak aby mogły z niego korzystać protokoły aplikacyjne (HTTP, FTP, telnet itp.).

Dzięki swojej skuteczności oraz prostej obsłudze certyfikat SSL bardzo szybko znalazł zastosowanie zwłaszcza przy zabezpieczaniu transakcji realizowanych w bankowości elektronicznej, podczas aukcji internetowych oraz w systemach płatności online.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium