Bestsellery
Produkt dnia
Huśtawka kokon
Huśtawka kokon
139,00 zł
szt.
Namiot tipi
Namiot tipi
269,00 zł
szt.
Galeria inspiracji

 

Regulamin konkursu TWORZYMY GALERIĘ INSPIRACJI
I. DEFINICJE:
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie o ile z kontekstu,
w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:
1.1 shade4you Paprzycka sp.k.– Organizator Konkursu Tworzymy galerię inspiracji (dalej
zwany „Organizatorem”), zgodnie z punktem 2.1. niniejszego Regulaminu.
1.2 Uczestnik – Uczestnik konkursu Tworzymy galerię inspiracji . Mogą nim być pełnoletnie
osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkujące oraz
pracujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3 Nagroda – korzyść przyznawana wybranym uczestnikom Konkursu.
1.4 Komisja - 3-osobowy zespół wytypowany przez Organizatora (zwany dalej
„Komisją”), którego zadaniem jest wybór wygranych.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
2.1 Organizatorem Konkursu jest shade4you Paprzycka sp.k., ul. Szczawnicka 1
60-471 Poznań, NIP: 7812015076
2.2 shade4you Paprzycka sp.k., jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu
cywilnego.
2.3 Konkurs Tworzymy galerię inspiracji organizowany jest na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
2. 4 Konkurs Tworzymy galerię inspiracji prowadzony jest od dnia 01 sierpnia 2022 r. do 31
sierpnia 2022 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia trwania niniejszej
akcji.
2.5 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Tworzymy galerię
inspiracji, które Uczestnicy akceptują, przystępując do Konkursu.
III. WARUNKI PRZYSTĄ

3.2 Uczestnik, wysyłając email, wyraża jednocześnie zgodę
na przetwarzanie podanych przez niego danych na potrzeby realizacji Konkursu Tworzymy
galerię inspiracji. Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu w momencie
przystąpienia do Konkursu.
3.3 Udział w Konkursie Tworzymy galerię inspiracji i podanie związanych z udziałem
danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie i odbiorze
Nagrody.
3. 4 Uczestnicy mogą przystąpić do Konkursu Tworzymy galerię inspiracji w
dowolnym momencie jego trwania.
3. 5 Administratorem danych osobowych Uczestnika zarejestrowanego, zawartych w
Formularzu Uczestnika jest Organizator.
3. 6 Organizator będzie przetwarzać podane przez Uczestnika dane osobowe zawarte w
Formularzu Zgłoszeniowym i objęte jego zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów
realizacji Konkursu Tworzymy galerię inspiracji zgodnie
z postanowieniami Regulaminu. Organizator może przetwarzać dane osobowe dla celów
promocji i marketingu produktów i usług Organizatora.
3.7 Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane przez Organizatora,
m.in. podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana
jest dostawa Nagrody lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów
określonych w Regulaminie.
IV. NAGRODY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
4.1 Spośród przesłanych maili Komisja wybierze dziesięć osób, która otrzymają Nagrodę w
wysokości 150 zł płatną na konto bankowe lub do wykorzystania na zakupy w sklepie
shade4ou.eu
4.2 Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
74.3 Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.
4.4 Przyznana Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, ani zamianie na inną
nagrodę.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

PIENIA DO KONKURSU Tworzymy galerię inspiracji
3.1 Warunkiem przystąpienia do Konkursu Tworzymy galerię inspiracji jest przesłanie zdjęcia
produktów SunShade na adres mailowy foto@zaglesloneczne.pl

5.2 W przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika,
Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika
z udziału w Konkursie Tworzymy galerię inspiracji.
5.3 Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie Tworzymy galerię inspiracji
nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
5.4 Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
5.5 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych
z Konkursem Tworzymy galerię inspiracji będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego
właściwość zostanie ustalona zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego.
5. 6 Wszelkie informacje o Konkursie Tworzymy galerię inspiracji dostępne w
materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
5.7 Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Facebooku
https://www.facebook.com/SunShadeZagle
5.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.07.2022 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl