Reglement van de webshop

Reglement van de webshop www.shade4you.eu

ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Dit reglement van de webshop zaglesloneczne.eu (hierna "Reglement") bepaalt de regels voor het doen van aankopen in het kader van de webshop die beschikbaar is op het domein en het verlenen van elektronische diensten in verband met beheerde accounts.
 2. De verkoper is „

  shade4you sp. z o. o. | Ul. Szczawnicka 1 | 60-471 Poznań | NIP: 7812015076 | REGON: 387549460 |KRS: 0001095255| zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | Kapitał zakładowy: 5 001 000,00 w pełni opłacony. | Grupa Kapitałowa Labo Print S.A.

   , hierna te noemen „Verkoper”.
 3. Begrippen:
 4. Webshop – internetplatform, bestaande uit een georganiseerde verzameling van websites en informatieve tools, waarmee gebruikers producten of diensten kunnen kopen via internet, beheerd door Verkoper op domein zaglesloneczne.eu;
 5. Koper – fysiek persoon met volledige handelingsbekwaamheid, of in gevallen die zijn voorzien door de algemeen geldende voorschriften tevens een persoon met beperkte handelingsbekwaamheid, een fysiek persoon die een onderneming leidt, een rechtspersoon of organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, die gebruik maakt van elektronisch verleende diensten van Verkoper.
 6. Account – aangeduid met een individuele gebruikersnaam (login) en wachtwoord van Koper; is een verzameling gegevens in het IT-systeem van Verkoper met daarbij gegevens van Koper en informatie over geplaatste Bestellingen,
 7. Registratieformulier – formulier in de webshop waarmee een Account kan worden aangemaakt,
 8. Product – roerend goed dat beschikbaar is in de Webshop en voorwerp is van de verkoopovereenkomst tussen Koper en Verkoper,
 9. Verkoopovereenkomst – verkoopovereenkomst van het Product in de zin van het Burgerlijk Wetboek, die wordt gesloten via de Webshop,
 10. Winkelwagen – virtuele tool waarmee Koper gekozen Producten voorafgaand aan de aankoop kan verzamelen en de totaalprijs kan berekenen. Tijdens het kiezen van Producten kan Koper de inhoud van de winkelwagen beheren door Producten toe te voegen of te verwijderen uit de winkelwagen.
 11. Aanbieding – tijdelijke korting voor bepaalde Producten die het voorwerp zijn van de verkoopovereenkomst tussen Koper en Verkoper,
 12. Aankoopbewijs – kassabon, factuur of ander document ter bevestiging van de aankoop van een Product,
 13. Nieuwsbrief – elektronisch door Verkoper verleende dienst die neerkomt op het in staat stellen van geïnteresseerde Kopers tot het automatisch op het opgegeven e-mailadres ontvangen van de belangrijkste informatie in verband met de Webshop.
 14. Om gebruik te maken van de Webshop is een apparaat met toegang tot het internet en een webbrowser als Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera of Safari in een actuele versie nodig. Voor het gebruiken van sommige functies van de Webshop, waaronder registratie en het plaatsen van bestellingen, is een actief e-mailaccount nodig.
 15. Elektronisch door Verkoper verleende diensten komen in het bijzonder neer op:
  1. het in staat stellen tot het beheren van een Account binnen de Webshop,
  2. het in staat stellen tot het aangaan van een verkoopovereenkomst door het invullen van een Bestelformulier,
  3. het aanbieden van de Nieuwsbrief.
 16. Voor eenvoudiger gebruik van de Webshop kan Koper zich registreren door het Registratieformulier in te vullen en een Account aan te maken. De overeenkomst tot elektronische dienstverlening betreffende het beheren van een Account in de Webshop wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en brengt geen enkele financiële verplichtingen voor Koper met zich mee. De overeenkomst wordt gesloten op het moment dat Koper toegang krijgt tot het door hem aangemaakte Account. De overeenkomst kan op elk gewenst moment door Koper worden ontbonden door zijn Account te verwijderen in de Webshop of informatie over ontbinding op te sturen naar het e-mailadres van Verkoper office@shade4you.eu (mits de identiteit als bezitter van het Account correct kan worden geverifieerd). Ongeacht het bovenstaande kan een Koper die zich heeft geregistreerd maar geen aankopen heeft gedaan en geen gebruik heeft gemaakt van elektronische diensten van Verkoper zich binnen 14 dagen na registratie terugtrekken uit de overeenkomst zonder opgaaf van reden. Koper kan gebruik maken van het terugtrekkingsformulier (link).
 17. In geval van een verandering van gegevens in het Account is Koper verplicht deze direct bij te werken met behulp van het daarvoor bestemde formulier dat beschikbaar is op de pagina's van de Webshop. Koper is aansprakelijk voor het opgeven van onvolledige, verouderde of onjuiste gegevens of niet bijwerken van zijn gegevens.
 18. Koper mag zijn Account niet ter beschikking stellen aan anderen en mag zijn wachtwoord niet met anderen delen. Koper is verplicht zijn wachtwoord geheim te houden en tegen openbaring te beschermen. Koper is verplicht Verkoper direct op de hoogte te brengen als de toegangsgegevens van zijn Account in handen zijn gekomen van derden, en daarbij uit te leggen hoe dit gebeurd is.
 19. In geval van schending door Koper van het Reglement, de wet of de goede zeden kan Verkoper de overeenkomst met Koper ontbinden of realisatie in het kader van het betreffende Account opschorten. Dit geldt met name voor de situatie waarin Koper in meerdere of mindere mate gebruik heeft gemaakt van materialen die beschikbaar zijn in het kader van de Webshop zonder toestemming van Verkoper.
 20. In de Webshop kan sprake zijn van Aanbiedingen voor bepaalde Producten uit het winkelaanbod. De regels van de aanbieding worden bepaald door Verkoper, die informatie hierover publiceert op de website van de Webshop.
 21. Advertenties, reclame, prijzen en andere informatie over Producten op de pagina's van de Webshop, met name de beschrijvingen, technische en gebruiksparameters en prijzen, zijn geen offerte voor het aangaan van een overeenkomst maar een uitnodiging in de zin van artikel 71 Burgerlijk Wetboek.
 22. De bepalingen van dit Reglement hebben niet tot doel om rechten uit te sluiten of te beperken waar Koper als consument aanspraak op maakt uit hoofde van de wet. In geval van discrepanties tussen de bepalingen uit dit Reglement en de bovenstaande voorschriften geven deze voorschriften de doorslag.

 

VOORWAARDEN VOOR HET PLAATSEN VAN BESTELLINGEN

 1. Koper is verplicht de Webshop te gebruiken op een wijze in lijn met de geldende wet, de regels van de samenleving en de goede zeden en met respect voor het persoonlijk welzijn en de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 2. De Webshop verkoopt in Polen en tevens daarbuiten als Verkoper in het kader van de Webshop de aparte verzendkosten naar de betreffende plaats heeft aangegeven. Verkoper zal indien deze hiertoe in staat is, via een afzonderlijke overeenkomst met Koper tevens Producten versturen naar andere landen dan beschikbaar zijn in de Webshop.
 3. Om een bestelling te plaatsen hoeft Koper geen Account aan te maken. Een Koper zonder geregistreerd Account is tijdens het doen van aankopen verplicht tot het opgeven van een bezorgadres, bestaande uit voor- en achternaam van de ontvanger en een adres, e-mailadres en mobiel telefoonnummer, teneinde de verkoopovereenkomst de realiseren en contact te kunnen opnemen voor het realiseren van de bezorging.
 4. Alle Producten die beschikbaar zijn in de Webshop zijn origineel en nieuw afkomstig uit de fabriek en voldoen aan de geldende normen en vereisten.
 5. Het door Koper kiezen van Producten door het toevoegen van gekozen Producten aan de Winkelwagen en bevestigen van de wil tot aankoop is een offerte tot het sluiten van een overeenkomst tot koop van gekozen Producten (hierna "Bestelling"). Het plaatsen van Producten in de winkelwagen betekent geen reservering van deze Producten. Als het Product niet meer beschikbaar blijkt voordat Koper de wil tot aankoop heeft bevestigd, kan Verkoper de bestelling niet realiseren.
 6. Bestellingen kunnen 7 dagen per week 24 uur per dag worden geplaatst.
 7. Na het plaatsen van de Bestelling ontvangt Koper van Verkoper een bevestigingsmail van de Bestelling. Zodra de Bestelling is aanvaard door Verkoper ontvangt Koper hier bericht over. Op het moment dat Koper dit bericht heeft ontvangen, is de verkoopovereenkomst tussen Verkoper en Koper gesloten. Als de Bestelling slechts ten dele bevestigd is, wordt de verkoopovereenkomst alleen gesloten voor de bevestigde Producten
 8. Bestellingen die worden gerealiseerd, kunnen door Koper die consument is worden geannuleerd totdat het Product verstuurd is. Na aankoop van het Product kan een Koper die consument is, gebruik maken van het recht op terugtrekking uit de verkoopovereenkomst (§6 van het Reglement).
 9. De realisatietijd van de Bestelling komt overeen met de productbeschrijving. De opgegeven realisatietijd is exclusief verzendduur.
 10. Als Verkoper de dienst niet of slechts ten dele kan voldoen omdat het Product niet beschikbaar is of als het door onvoorziene omstandigheden niet aan Verkoper is geleverd of beschadigd geraakt of verloren gegaan is, zal Verkoper Koper hier direct van op de hoogte stellen en het betaalde bedrag restitueren of een vervangende dienst leveren met dezelfde waarde als de betaalde prijs, naar keuze en met goedvinden van Koper.
 11. Verkoper behoudt zich het recht voor om de Bestelling te annuleren wanneer Koper ondanks een oproep niet binnen 7 dagen de gebreken heeft verholpen voor het doeltreffend kunnen realiseren van de Bestelling.

 

BETALINGEN

 1. De prijzen in de Webshop staan vermeld in Poolse zloty en zijn brutoprijzen inclusief btw en alle overige kosten. De prijs omvat geen transport- en bezorgkosten van Producten, die apart worden vermeld.
 2. Iedere bestelling wordt geleverd met Aankoopbewijs.
 3. Koper kan een van de volgende betalingsmethoden kiezen voor de bestelde Producten:
  1. betaling per gewone of online overboeking naar de bankrekening van Verkoper,
  2. online betaling via elektronische betalingsmethodes die worden aangeboden door gespecialiseerde betalingsoperators,
  3. betaling onder rembours.
 4. De betalingsmethode wordt gekozen door Koper tijdens het plaatsen van de Bestelling.
 5. In geval van het kiezen van een betalingsmethode zoals bedoeld onder lid 3a) van deze paragraaf kan de betaling worden overgeboekt naar rekeningnummer 89 1140 2004 0000 3602 7515 3808 o.v.v. het Bestelnummer. De Producten worden verstuurd nadat het volledige aankoopbedrag is geboekt op de rekening van Verkoper.
 6. Als er een betalingsmethode wordt gekozen zoals bedoeld onder lid 3b) van deze paragraaf, kan het bedrag worden betaald door de website van de elektronische betalingsoperator te bezoeken, die automatisch de alle gegevens voor de overboeking overneemt. De Producten worden verstuurd na juiste autorisatie van de complete bestelprijs.
 7. Als de betaalwijze onder 3c) gekozen is, worden de Producten uiterlijk verzonden binnen de termijn die aangegeven staat bij elk Product, nadat Koper de Bestelling heeft geplaatst.
 8. Als de betaalmethode onder 3a) of b) gekozen is en Koper betaalt niet binnen 7 dagen na bevestiging van de Bestelling, dan heeft Verkoper het recht om de Bestelling te annuleren, waarvan hij Koper telefonisch of per e-mail op de hoogte stelt. Het uitblijven van de betaling wordt beschouwd als terugtrekking uit de verkoopovereenkomst door Koper.
 9. De huidige prijzen zijn zichtbaar op de websites van de Webshop.
 10. Koper kan profiteren van kortingen onder voorwaarden die beschreven zijn in de Webshop. Verzamelde kortingen kunnen uitsluitend door Koper worden gebruikt voor de aankoop van Producten die niet zijn uitgesloten van de betreffende korting of actie. De korting verlaagt de prijs die Koper betaalt voor het Product. Kortingen kunnen alleen worden gecombineerd als dit expliciet vermeld staat. Kortingen kunnen nooit worden ingewisseld voor geldbedragen of andere diensten.

 

BEZORGING

 1. Koper kan de volgende ontvangstmethodes voor Producten kiezen:
 2. bezorging van de Producten door een gespecialiseerde vervoerder die genoemd staat op de websites van de Webshop. De bezorgkosten komen voor rekening van Koper. De voorwaarden waaronder de gekozen vervoerder de bezorging realiseert, staan vermeld op de websites van de Webshop.
 3. persoonlijk ophalen op adres ul. Szczawnicka 1, 60-471 Poznań op afspraak met Verkoper.
 4. De verzendkosten worden berekend volgens de huidige tarieven en hangen af van het gewicht en de betaalmethode voor de Bestelling. Koper wordt tijdens het plaatsen van de Bestelling op de hoogte gesteld van de verzendkosten. In geval van verzending buiten Polen worden de verzendkosten individueel vastgesteld op basis van het geschatte gewicht van het pakket en het land van bestemming.
 5. Verkoper verplicht zich tot levering aan Koper van een Product dat vrij is van gebreken.
 6. Koper verplicht zich tot het in ontvangst nemen van het verstuurde Product.
 7. Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet afleveren van het Product door redenen aan de zijde van Koper, bijv. ten gevolge van het opgeven van een onjuist of incompleet bezorgadres, waardoor de verzending niet kon worden bezorgd. In deze situatie stelt Verkoper Koper op de hoogte van de mislukte bezorgpoging.

 

KLACHTEN

 1. Koper kan een klacht indienen bij Verkoper, vooral in het geval van strijdigheid van het Product met de overeenkomst of een gebrek van het Product, en ook wanneer de handelingen van Verkoper op onjuiste wijze of in strijd met de bepalingen uit het reglement plaatsvinden.
 2. Klachten kunnen elektronisch via het contactformulier op de website van de Webshop, per e-mail naar office@shade4you.eu of schriftelijk naar het adres van Verkoper worden verstuurd.
 3. Een Koper die geen consument is, is verplicht om de verzending te controleren in aanwezigheid van de vervoerder. Als er gebreken of schade van Producten worden vastgesteld, moet er een schadeprotocol worden opgemaakt, dat de basis vormt voor het behandelen van de klacht.
 4. Kopers die consumenten zijn, wordt aangeraden om de verzending te controleren in aanwezigheid van de vervoerder. Het niet controleren van de verzending vormt geen hinder voor het indienen van een eventuele klacht, echter kan de klachtprocedure aanmerkelijk makkelijker worden afgewikkeld na een dergelijke inspectie.
 5. De klacht moet voor- en achternaam, contactgegevens, een beschrijving van de betreffende transactie en andere omstandigheden ter onderbouwing van de klacht bevatten, evenals de wens van Koper m.b.t. het afhandelen van de klacht. Als de klacht betrekking heeft op een Product, moet dit met de klacht mee worden teruggestuurd.
 6. Sluit het aankoopbewijs of een kopie in bij het geretourneerde Product.
 7. Geretourneerde Producten kunnen met het opschrift "Klacht" worden opgestuurd naar adres:
  shade4you sp z o.o. ul. Szczawnicka 1, 60-471 Poznań
 8. Als de in de klacht vermelde gegevens moeten worden aangevuld, zal Verkoper hier voorafgaand aan het behandelen van de klacht om verzoeken.
 9. Verkoper verplicht zich om binnen 14 dagen in te gaan op de door Koper ingediende klacht. Koper ontvangt informatie over de behandelingswijze van de klacht op een manier naar wens (bijv. per e-mail of schriftelijk). Als de klacht wordt verworpen, zal Verkoper Koper inlichten over de reden. Als Verkoper niet binnen 14 dagen reageert, wordt de klacht als aanvaard beschouwd. Dit geldt uitsluitend voor Kopers die consument zijn.
 10. Als vervanging of reparatie van het Product mogelijk blijkt, zal Verkoper Koper hiervan op de hoogte stellen onder vermelding van alle informatie over het verdere verloop van de procedure. In gevallen waarin restitutie van het aankoopbedrag gerechtvaardigd is, wordt het verschuldigde aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde Product gerestitueerd.
 11. Restitutie van de door Koper betaalde prijs vindt plaats op dezelfde wijze als de door Koper gekozen betaalmethode voor het Product. Als Koper gebruik heeft gemaakt van een Product met korting, wordt de prijs verminderd met deze korting gerestitueerd. Koper kan bij toekomstige aankopen opnieuw gebruik maken van deze korting volgens de regels die voor Koper golden voorafgaand aan het doen van de gerestitueerde aankoop.
 12. Kopers die consument zijn, kunnen gebruik maken van buitengerechtelijke methodes voor klachtbehandeling en vorderingen, zoals:
  1. het voorleggen van de zaak aan een minnelijke geschillencommissie voor consumenten met het verzoek om het geschil te beslechten;
  2. het benaderen van een regionale handelsinspecteur met het verzoek tot het aanvangen van een bemiddelingsprocedure teneinde het geschil minnelijk te beslechten;
  3. gratis hulp bij buitengerechtelijke methodes voor het beslechten van schillen en indienen van vorderingen van regionale ombudsmannen en maatschappelijke organisaties die bescherming van consumenten als statutaire activiteit hebben;
  4. gebruik maken van het Europese platform ODR (Online Dispute Resolution) via de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 13. Lichte afwijkingen, vooral van kleur, die het gevolg zijn van de instellingen van de computer van Gebruiker en met name de monitor, vormen geen geldige reden voor het indienen van een klacht.
 14. Klachten wegens het niet of onvoldoende realiseren van elektronische betaaldiensten moeten worden gericht aan de betalingsoperator, direct naar zijn e-mailadres, via het contactformulier of telefonisch, overeenkomstig het reglement van elektronische betaaldiensten van de betalingsoperator.

 

TERUGTREKKING UIT DE OVEREENKOMST

 1. Een Koper die consument is, heeft het recht om zich zonder opgaaf van reden terug te trekken uit de op afstand gesloten overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het Product.
 2. Dit recht geldt niet voor Kopers in gevallen uit artikel 38 van de wet consumentenrechten, vooral wanneer het voorwerp van verkoop een Product was dat tot stand is gekomen op basis van specificaties van Koper of dient tot het voorzien in persoonlijke behoeften.
 3. Als Koper in het kader van een Bestelling meerdere Producten heeft besteld, kan de terugtrekking gelden voor alle of door Koper gekozen producten, met als voorbehoud dat als het Product verkocht is als complete set of pakket, alleen terugtrekking uit de hele set of het hele pakket mogelijk is.
 4. Terugtrekking uit de verkoopovereenkomst is mogelijk door per e-mail of post een verklaring in te dienen binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na ontvangst van de verzending. Sjabloon van de verklaring  Retourformulier 
 5. In geval van terugtrekking uit de verkoopovereenkomst wordt deze beschouwd als niet-gesloten m.b.t. het Product (set of pakket) waarvoor Koper heeft afgezien van de aankoop. Het Product moet onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na het indienen van de verklaring tot terugtrekking uit de overeenkomst worden geretourneerd. De verzendkosten voor het geretourneerde Product komen voor rekening van Koper.
 6. Koper is aansprakelijk voor daling van de waarde van het Product door ander gebruik dan noodzakelijk is om het karakter, de eigenschappen en het functioneren van het Product vast te stellen.
 7. In geval van doeltreffende terugtrekking uit de verkoopovereenkomst garandeert Verkoper directe restitutie van de Productprijs en verzendkosten van het Product aan Koper, uiterlijk binnen 14 dagen.
 8. Verkoper restitueert het aankoopbedrag met dezelfde methode als door Koper is gekozen voor de betaling.
 9. Als Koper een andere methode dan de goedkoopste door Verkoper aangeboden gewone verzendwijze heeft gekozen, is Verkoper niet verplicht om deze aanvullende kosten te restitueren.

 

NIEUWSBRIEF

 1. Verkoper kan elektronische Nieuwsbriefdiensten verlenen aan Koper, die neerkomen op het verstrekken van gratis informatie over aanbiedingen, gekozen Producten, wedstrijden en nieuws in het kader van de Webshop evenals door Verkoper geleverde diensten, door de betreffende inhoud per e-mail te versturen naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze dienst wordt geleverd aan Kopers die hier toestemming voor hebben gegeven. Koper kan op elk gewenst moment de toestemming voor het ontvangen van de Nieuwsbrief aanpassen of intrekken door het informatie over te versturen naar het e-mailadres van Verkoper dat vermeld staat in de voettekst van iedere Nieuwsbrief.
 2. De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om:
  1. Kopers via de Nieuwsbrief reclame en handelsinformatie toe te sturen in de zin van de wet elektronische dienstverlening;
  2. verzending van de Nieuwsbrief tijdelijk op te schorten;
  3. het aanbieden van de Nieuwsbrief zonder opgaaf van reden volledig te staken na Kopers die gebruik maken van deze dienst op de hoogte te hebben gesteld;
  4. te stoppen met het aanbieden van de Nieuwsbrief aan een concrete Koper als deze handelingen heeft ondernemen die ingaan tegen het ongestoord gebruik maken van de Nieuwsbrief door anderen of een schending vormen van de wet of dit Reglement.

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. Verkoper is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van Kopers. Persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden in verband met elektronische dienstverlening.
 2. Gedetailleerde informatie over de bescherming van persoonsgegevens van Koper is te vinden in het Privacybeleid (link).

 

BESCHERMING VAN AUTEURSRECHTEN

 1. Alle foto's van Producten en overige materialen (waaronder teksten, afbeeldingen en logo's) op de website van de Webshop zijn eigendom van Verkoper of worden door hem gebruikt met toestemming van derden die over de rechten beschikken, waaronder auteursrechten.
 2. Het is verboden om foto's en ander grafisch materiaal te kopiëren of teksten op de website van de Webshop te herdrukken, o.a. door deze te delen via internet, zonder schriftelijke toestemming van Verkoper of een andere bevoegde derde persoon.
 3. Het is voor externe entiteiten tevens verboden om foto's te downloaden van de website van de Webshop en deze te gebruiken voor marketing- en handelsdoelen.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Aansprakelijkheid van Verkoper voor schade (waaronder winstderving) is beperkt en de hoogte van de vordering van Koper kan niet uitstijgen boven de waarde van het gekocht Product dat verband houdt met de schade. Dit geldt niet voor Kopers die consument zijn.
 2. Verkoper stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van:
 3. onjuiste exploitatie, montage, herconfiguratie, onderhoud of opslag van het product,
 4. het niet naleven van algemene regels, gebruik van het Product in strijd met het beoogde of andere oorzaken aan de kant van Koper,
 5. mechanische beschadiging en daardoor veroorzaakte gebreken,
 6. overmacht zoals lotgevallen die niet konden worden voorzien of voorkomen, zoals orkanen, overstromingen, brand etc.
 7. Alle schade ten gevolge van het door Koper schenden van de bepalingen uit dit Reglement of de algemeen geldende wetten vallen onder de aansprakelijkheid van Koper.
 8. Verkoper stelt zich niet aansprakelijk voor de juiste werking van transactiesystemen die worden aangeboden door de betalingsoperator. Alle vorderingen in verband met realisatie van transacties die worden behartigd door een betalingsoperator, kunnen alleen aan de betalingsoperator worden gericht.

 

SLOTBEPALINGEN

 1. Verkoper behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Webshop te beperken in verband met technisch onderhoud, onderhoudswerkzaamheden of het doorvoeren van verbeteringen van de functionaliteit. Daarbij verplicht Verkoper zich tot inspanningen om deze onderbrekingen zo veel mogelijk 's nachts te laten zijn en zo kort te laten duren.
 2. Verkoper behoudt zich het recht voor om het Reglement te wijzigen in geval van:
 3. technologische of functionele wijzigingen voor verbeterde werking van de Webshop;
 4. wijzigingen aangaande de door Verkoper verleende diensten of de wijze van dienstverlening;
 5. wijzigingen van de algemeen geldende wetten;
 6. de noodzaak om het reglement aan te passen naar aanleiding van gerechtelijke uitspraken of administratieve besluiten;
 7. veiligheidsredenen, preventie van misbruik of verbetering van de beveiliging van de privacy;
 8. redactiewijzigingen.

Verkoper zal Kopers met een Account elke keer op de hoogte stellen van een wijziging van het Reglement door informatie op te sturen naar het opgegeven e-mailadres. De wijzigingen worden van kracht op het expliciet door Verkoper aangegeven moment, echter op zijn vroegst 15 dagen na Kopers te hebben ingelicht. Wijzigingen van het Reglement worden van kracht vanaf de datum die is vermeld in de kennisgeving, tenzij Koper binnen die tijd een verklaring indient dat hij niet akkoord gaat met de wijzigingen. Een dergelijke verklaring is tegelijkertijd een ontbinding van de overeenkomst van elektronische dienstverlening voor het beheren van de Account (volgens de regels uit §1, lid 5 van dit Reglement). Koper wordt bij het inloggen op de hoogte gesteld van de wijziging van het Reglement en de mogelijkheid om hiermee akkoord te gaan. Als acceptatie van de wijzigingen wordt ook het door Koper plaatsen van een Bestelling met een termijn in de periode na de wijziging van het Reglement beschouwd, ook wanneer dit is gebeurd zonder in te loggen. Bestellingen die zijn geplaatst voorafgaand aan het in werking treden van de wijzigingen, worden gerealiseerd volgens de regels die golden op het moment van plaatsen van de bestelling.

 1. Retour van Producten die worden verzonden op kosten van Verkoper of onder rembours, worden niet in ontvangst genomen.
 2. Alle geschillen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechtbank. In geval van geschillen tussen Verkoper en Koper die geen consument is, is dit de rechtbank voor het vestigingsadres van Verkoper.
 3. In kwesties die niet worden gereguleerd door dit Reglement, gelden de voorschriften uit de Poolse wet, in het bijzonder die van het Burgerlijk Wetboek en de wet consumentenrechten.
 4. Het Reglement is van kracht per...
naar boven
De winkel is in overzichtsmodus
Toon de volledige paginaversie
Sklep internetowy Shoper Premium