Privacybeleid

Privacybeleid www.shade4you.eu

Het privacybeleid van www.shade4you.eu  („Privacybeleid”) bepaalt de regels voor de verwerking en bescherming van verzamelde persoonsgegevens van personen (hierna te noemen: „gebruikers") die de webshop op domein zaglesloneczne.eu („Webshop”) bezoeken en gebruik maken (geldt ook voor vertegenwoordigers van gebruikende entiteiten) van diensten die worden verleend door de verwerkingsverantwoordelijke, en bepaalt de regels voor het gebruik van cookies door de verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van de webshop. 

Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens

  1. De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is Barbara Paprzycka, leidend de onderneming „

   shade4you sp. z o. o. | Ul. Szczawnicka 1 | 60-471 Poznań | NIP: 7812015076 | REGON: 387549460 |KRS: 0001095255| zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | Kapitał zakładowy: 5 001 000,00 w pełni opłacony. | Grupa Kapitałowa Labo Print S.A.

   („Verwerkingsverantwoordelijke”).

Met de verwerkingsverantwoordelijke kan schriftelijk contact worden opgenomen via het bovengenoemde adres, per e-mail via office@shade4you.eu en door middel van het contactformulier op de website https://shade4you.eu/contact

 

Doelen en rechtsgrondslag van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("AVG"), teneinde:

 1. de dienstverleningsovereenkomst te realiseren die is gesloten onder voorwaarden uit het winkelreglement van Zaglesloneczne.eu (op grond van artikel 6, lid 1 onder b) AVG);
 2. juridische verplichtingen na te leven die rusten op de Verwerkingsverantwoordelijke en voortkomen uit de boekhoudkundige en fiscale wetgeving (op grond van artikel 6, lid 1 onder c) AVG in verband met de boekhoudkundige of fiscale voorschriften);
 3. nieuwsbriefdiensten te verlenen onder voorwaarden uit het winkelreglement van Zaglesloneczne.eu (op grond van artikel 6, lid 1 onder b) AVG);
 4. informatie te verstrekken in antwoord op gestelde vragen (op grond van artikel 6, lid 1 onder f) AVG);
 5. gegronde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke betreffende onderzoeken of zekerheidstelling van vorderingen te realiseren (op grond van artikel 6, lid 1 onder f) AVG);
 6. gegronde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke betreffende marketing van goederen of eigen diensten te realiseren (op grond van artikel 6, lid 1 onder f) AVG);

 

Regels voor de verwerking van persoonsgegevens

 1. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens minimaal en alleen voor zover als nodig is voor de doeleinden van het verzamelen.
 2. Het verstrekken van gegevens aan de Verwerkingsverantwoordelijke is vrijwillig, echter kan zonder het verstrekken van deze gegevens geen gebruik worden gemaakt van diensten waaronder het aangaan van een overeenkomst tot elektronische dienstverlening onder voorwaarden van het reglement van webshop Zaglesloneczne.eu.
  1. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt geen persoonsgegevens op een manier die gepaard zou gaan met het ondernemen van uitsluitend geautomatiseerde besluiten aangaande de persoon op wie de gegevens betrekking hebben.
  2. Als de gebruiker persoonsgegevens van derden aan de Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt t.b.v. communicatie, aanbevelingen en het gebruik van diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke, heeft hij hiervoor bevoegdheid nodig, zoals de juiste toestemming van deze derden.
  3. De Verwerkingsverantwoordelijke kan persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerken, waaronder door middel van profileren, echter zal deze geautomatiseerde verwerking niet leiden tot het nemen van besluiten met juridische of vergelijkbaar belangrijke gevolgen voor de gebruikers. Deze verwerking kan invloed hebben op de selectie van getoonde reclames of aangeboden producten, diensten, aanbiedingen en kortingen. De gebruiker kan speciale aanbiedingen ontvangen via gepersonaliseerde e-mail- of internetreclame.
  4. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt geen persoonsgegevens op een wijze die gepaard zou gaan met het nemen van uitsluitend geautomatiseerde besluiten met juridische of vergelijkbaar belangrijke gevolgen voor de gebruiker.

 

Rechten van personen wier gegevens worden verwerkt

 1. De persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke, heeft het recht op:
  1. toegang tot de inhoud van zijn gegevens;
  2. verbetering van zijn persoonsgegevens;
  3. beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens;
  4. het indienen van een verzoek tot verwijdering van zijn persoonsgegevens;
  5. overdracht van zijn persoonsgegevens;
  6. intrekking van toestemming ingeval de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming van de gebruiker, op ieder willekeurig moment, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan het intrekken van de toestemming.
 2. Het uitoefenen van de bovengenoemde rechten kan worden gerealiseerd door naar het e-mailadres van de Verwerkingsverantwoordelijke office@shade4you.eu een verzoek daartoe te versturen onder vermelding van de voor- en achternaam en het e-mailadres van de betreffende persoon.
 3. De persoon op wie de gegevens betrekking hebben, heeft het recht om een klacht in te dienen bij de directeur van de Dienst Bescherming Persoonsgegevens, als hij van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke een inbreuk vormt op de geldende wet.

 

Ontvangers van persoonsgegevens

  1. Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan vertrouwde ontvangers waarmee de Verwerkingsverantwoordelijke samenwerkt, zoals:
   1. administratieve dienstverleners (bijv. boekhouders, rechtsbijstand);
   2. verleners van internetdiensten (voor het onderhouden en ontwikkelen van IT-systemen);
   3. verleners van marketingdiensten;
   4. incassobureaus.
  2. De overdracht en verwerking van persoonsgegevens vinden plaats volgens de instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke, de privacyregels en alle andere mogelijke maatregelen ter beveiliging van de vertrouwelijkheid en veiligheid.
  3. Persoonsgegevens mogen ook worden verstrekt aan wettelijk bevoegde entiteiten waaronder instanties, in het bijzonder op het gebied van wetshandhaving.
  4. Dienstverleners hebben hoofdzakelijk hoofdkantoren in landen van de Europese Economische Ruimte (EER), die worden beschouwd als landen met een adequaat beveiligingsniveau voor persoonsgegevens. Sommige leveranciers zoals Google en Facebook zijn buiten de EER gevestigd. Persoonsgegevens mogen worden verstrekt aan derde landen of internationale organisaties als dit niet in strijd is met de geldende wetten. Het verstrekken van gegevens aan andere ontvangers in derde landen (buiten de EER) kan plaatsvinden op grond van een besluit door de Europese Commissie inzake een voldoende beveiligingsniveau of op grond van contractuele standaardbepalingen, overeenkomstig een besluit van de Europese Commissie of op basis van expliciete toestemming door de persoon op wie de gegevens betrekking hebben.

 

Bewaarperiode van gegevens

 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het realiseren van de overeenkomst, worden verwerkt gedurende de looptijd van het contract met de Verwerkingsverantwoordelijke en daarna zo lang als nodig is voor het zekerstellen of innen van eventuele vorderingen of voldoen aan wettelijke plichten door de Verwerkingsverantwoordelijke (voortkomend uit fiscale of boekhoudkundige wetten) en zoals als wettelijk vereist is.
 2. Persoonsgegevens die worden verwerkt voor marketing van eigen producten of diensten die worden aangeboden op basis van een gegrond juridisch belang, worden bewaard totdat er bezwaar wordt ingediend of het verwerkingsbereik wordt veranderd door de persoon op wie de gegevens betrekking hebben.
 3. Persoonsgegevens die worden verwerkt t.b.v. de nieuwsbrief worden verwerkt totdat de inschrijving voor de nieuwsbrief wordt ingetrokken.
 4. Als er persoonsgegevens worden verwerkt op basis van afzonderlijke toestemming, worden deze bewaard tot intrekking van die toestemming. Het intrekken van de toestemming is niet van invloed op de wettelijkheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voordat de toestemming werd ingetrokken.
 5. Persoonsgegevens die worden verwerkt voor marketing van eigen producten of diensten die worden aangeboden op basis van een gegrond juridisch belang, worden bewaard totdat er bezwaar wordt ingediend door de persoon op wie de gegevens betrekking hebben.

 

Cookies

 1. De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt cookies of een vergelijkbare technologie ("cookies") waaronder moet worden verstaan informatieve gegevens, met name tekstbestanden, die bedoeld zijn voor het gebruik van de webshop en worden bewaard op eindapparaten van gebruikers die de websites van de webshop gebruiken.
 2. Het verzamelen van gegevens met behulp van cookies maakt het mogelijk om diensten en inhoud af te stemmen op individuele behoeften en voorkeuren van gebruikers en dienst tot het opmaken van algemene statistieken inzake gebruik van de webshop.
 3. De verzamelde informatie heeft betrekking op het IP-adres, het type gebruikte browser, de taal, het type besturingssysteem, de internetprovider, de tijd en datum, de locatie en de gegevens die zijn vermeld in het verstuurde contactformulier.
 4. Gegevens die worden verzameld met cookies worden uitsluitend verzameld voor het uitvoeren van bepaalde functies ten gunste van gebruikers en zijn versleuteld op een manier dat onbevoegden er geen toegang toe hebben.
 5. De Verwerkingsverantwoordelijke maakt in principe gebruik van twee hoofdsoorten cookies, namelijk „sessiecookies
  en „permanente cookies”:
  1. Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de gebruiker worden bewaard tot het moment van uitloggen, verlaten van de website of uitschakelen van de software (webbrowser).
  2. Permanente cookies zijn bestanden die op het apparaat van de gebruiker blijven gedurende een tijd die bepaald is in de parameters van de cookies of totdat deze handmatig worden verwijderd door de gebruiker.
 6. Om diensten te kunnen verlenen maakt de Verwerkingsverantwoordelijke ook gebruik van de volgende cookies:
  1. Noodzakelijke cookies” voor het gebruik van diensten uit de webshop, bijv. authoriserende cookies voor diensten van de webshop die autorisatie vereisen;
  2. Efficiëntiecookies” voor het verzamelen van informatie over de gebruikswijze van de webshop;
  3. Functionele cookies” voor het onthouden van bepaalde instellingen van de gebruiker en personalisering van de interface van de gebruiker, bijv. voor de gekozen taal of regio waar de gebruiker vandaan komt, de grootte van het lettertype, het uiterlijk van de website etc.;
  4. Reclamecookies” voor het tonen van reclame die beter is aangepast aan de individuele interesses.
 7. De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt ook cookies van externe leveranciers:
  1. Google Analytics.

Google Analytics, een tool die wordt geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, dient tot het opmaken van analyses en rapporten over gebruik en activiteiten op websites. Informatie over activiteiten van de gebruiker wordt ook verzameld om de gebruikservaring van websites te verbeteren.

Algemene voorwaarden van Google Analytics: 

https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

Algemeen overzicht van de veiligheids- en privacyregels van Google Analytics: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en 

Privacybeleid van Google: 

/https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy

Om te annuleren kun je klikken op:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

 

DoubleClick

Tool van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, die dient tot het weergeven van geschikte reclames voor gebruikers, het verbeteren van doeltreffendheidsrapporten van campagnes of het vermijden van herhaaldelijke weergave aan gebruikers van dezelfde reclame.

Privacybeleid van Google: 

https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy;

 

Facebook

Marketingtools, verzorgd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, die dienen tot het weergeven aan gebruikers van geschikte reclames en analyseren van het gedrag van de gebruiker op internet en websites met de pixel of social plugin van Facebook.

Regels voor gegevensverzameling:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Om geen reclame van Facebook meer te zien, kun je klikken op: 

https://pl-pl.facebook.com/help/568137493302217

 1. Software voor het bekijken van websites (internetbrowsers) staan standaard toe om cookies te plaatsen op het eindapparaat van Gebruiker. Gebruikers van websites van de webshop kunnen hun cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen. Deze instellingen kunnen met name zo worden gewijzigd dat  automatisch beheer van cookies wordt geblokkeerd in de browserinstellingen of dat er telkens informatie wordt weergegeven op het apparaat van de gebruiker van websites van de webshop. Gedetailleerde informatie over de manieren en mogelijkheden voor het gebruik van cookies is te vinden in de instellingen van je software (browser).
 2. Ook externe cookies kunnen worden geblokkeerd onder voorwaarde van acceptatie van cookies die direct door de Verwerkingsverantwoordelijke worden gebruikt (optie "cookies van externe vitrines blokkeren").
 3. Gebruik van de webshop zonder cookie-instellingen te wijzigen betekent dat je akkoord gaat met het opslaan van cookies. De gebruiker kan altijd zijn toestemming intrekken door de cookie-instellingen te wijzigen.
 4. De Verwerkingsverantwoordelijke deelt mee dat het beperken van het gebruik van cookies invloed kan hebben op bepaalde functies van de webshop. 

 

  ………………………………………………………………………………………………………………………..

Transactieveiligheid

https://zaglesloneczne.eu/pl/i/Bezpieczenstwo-transakcji/12

Transactieveiligheid

Met het oog op de veiligheid van de gegevens van klanten van wwww.shade4you.eu hebben we een SSL-certificaat gekozen dat wordt geleverd door Home.pl.

SSL is een webprotocol dat wordt gebruikt voor veilige internetverbindingen en een standaard versleuteling vormt voor webpagina's. Een SSL-certificaat garandeert vertrouwelijkheid van de transmissie van gegevens die worden verstuurd via internet. De intentie van de oprichters van SSL was het ontwerpen van een universeel protocol dat kan worden gebruikt door toepassingsprotocols (HTTP, FTP telnet etc.).

Dankzij de doeltreffendheid en gebruikseenvoudig is het SSL-certificaat snel populair geworden voor het beveiliging van transacties via internetbankieren, tijdens online veilingen en met onliine betaalsystemen.

 

naar boven
De winkel is in overzichtsmodus
Toon de volledige paginaversie
Sklep internetowy Shoper Premium